สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5

     สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตร การบริหารสัญญา งด ลดค่าปรับ บทบาทหน้าที่กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดทำ TOR งานก่อสร้างตาม ว 159 การเขียน Sper เพื่อให้ได้พัสดุตามความต้องการ หลักการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง และหลักการพิจารณาคำนวณค่า K” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก
   
      วิทยากร อาจารย์เพชร โพสาราช ผู้ชำนาญการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในบริบทของท้องถิ่น นายณรงค์ศักดิ์ พฤกษา วิศวกรโยธา / หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและความคุมงานก่อสร้าง ( นักบริหารงานการช่าง) พร้อมทีม โดยหลักสูตรนี้ เกี่ยวกับ การจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียด หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 การบริหารสัญญาและการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง และการคำนวณค่า K
       ผู้เข้ารับการอบรมหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานด้านพัสดุ เข้าใจในกระบวนการจัดหาพัสดุ ขยายเวลา ปรับ ลด งดค่าปรับ เพื่อลดปัญหาในทางปฏิบัติและสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาการอุทธรณ์และการร้องเรียน
ภาพ/ข่าว นิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล
ศูนย์บริการวิชาการสังคม
สำนักบริการวิชาการ
Scroll to Top