สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา

 
  สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล ขอนแก่น จัดหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562” รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร
    โดยหลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ ประกอบไปด้วย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล , ท่านไพโรจน์ มินเด็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด , ท่านอดุลย์ ขันทอง ผู้พิพากษาศาลฏีกา , ดร. ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม และ อาจารย์สุจินันท์ หรสิทธิ์ รองผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูลขอนแก่น, โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ทั้งในภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ และ ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยเริ่มตั้งแต่ ภาพรวมของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เรียนรู้กฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ย ขั้นตอนกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ฝึกปฏิบัติจิตวิทยากเพื่อการสื่อสารกับภาษากายกับการไกล่เกลี่ย หลักการขอโทาที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ธรรมชาติของความขัดแย้ง โดยที่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้ฝีกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง อาญาและประเด็นสาธารณะโดยใช้สถานการณ์จำลอง และที่สำคัญในหลักสูตร มีการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ศาลแพ่งรัชดา เพื่อรับการถ่ายถอดความรู้และประสบการณ์ด้านการไกล่เกลี่ยโดยตรง รวมถึงได้เห็นสถานที่ ห้องปฏิบัติงานที่ใช้ในสถานการณ์จริง
        โดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 32 ท่าน จากหลายหน่วยงาน อาทิ โรงพยาบาลต่างๆ บุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
ภาพ/ข่าว : นายพิสิษฐ์ วงษ์ไชยศิริ
   

Scroll to Top