อธิการบดี มข. ประชุมหารือร่วมกับกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30น. ณ ห้องรับรองพิเศษอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร Mr. Chu Duc Dung กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะผู้ติดตามจากสถานกงสุลฯ เข้าประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ พร้อมหารือและแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศเวียดนาม การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมทุนการศึกษาอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ โครงการสหกิจศึกษา, Active Recruitment, GMS Scholarship เพื่อเชิญชวนให้นักศึกษาและผู้สนใจมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือในภูมิภาค GMS ให้มากขึ้น ทั้งในเรื่องการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งในส่วนความร่วมมือด้านการศึกษา ปัจจุบันนี้ นักศึกษามีความสนใจมุ่งเน้นไปในด้านสาขาการแพทย์ โดยอ้างอิงจากจำนวนนักศึกษาชาวเวียดนามที่เข้ามาศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์มีจำนวนมากขึ้น และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้สนับสนุนการมอบทุนการศึกษา GMS Scholarship แก่นักศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงนักศึกษาชาวเวียดนาม และในปัจจุบัน มีนักศึกษาชาวเวียดนามได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จำนวน 92 ราย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ แลกการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอยู่ต่อเนื่อง

Mr. Chu Duc Dung กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น เผยว่า ความร่วมมือด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษาประเทศเวียดนาม มีแนวโน้มที่จะพัฒนาดียิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจัยการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว โดยในปี 2566 มูลค่าการค้าและพาณิชย์ระหว่างประเทศไทย-เวียดนาม มีมูลค่าสูงราว 19 ล้าน USD และประเทศไทยจัดอยู่อันดับ 1 ในประเทศกลุ่ม ASEAN เรื่องการลงทุนที่ประเทศเวียดนาม นอกจากนั้น ในปีนี้จะมีรัฐมนตรีจากประเทศเวียดนามมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และจะมีการหารือร่วมกับคณะรัฐมนตรีของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อเจรจาและหารือถึงนโยบายการพัฒนาร่วมกันทั้ง 2 ประเทศอีกด้วย

Mr. Chu Duc Dung กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในกลุ่มนักศึกษาชาวเวียดนาม และกระผมรู้สึกพึงพอใจที่มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อทางการศึกษา สังคมและวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศให้ยั่งยืนและเกิดการสร้างบัณฑิตสู่สังคมและตลาดแรงงานโลก ทั้งนี้ ในอนาคตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มข. จะมีนโยบายการเพิ่มจำนวนนักศึกษาชาวเวียดนาม และทางกงสุลใหญ่ฯ มีความยินดีที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และความร่วมมือด้านอื่นๆให้มากขึ้น

 

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ มข.

Scroll to Top