มข. ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Professor จาก Murdoch University ประเทศออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ร่วมต้อนรับ Professor Tony O’Donnell, Senior Advisor Reserach and Internationalisation, และ Professor Peter Davies, Pro Vice Chancellor, Food Futures Institutes, Murdoch University ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย์

รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวว่า ในปีนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย Murdoch ที่จะครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัย 50 ปีในปีหน้า จากความภาคภูมิใจและสำเร็จดังกล่าวนี้ นับเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง มีเป้าหมายเดียวกัน ที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับนานาชาติ และการขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Murdoch ประเทศออสเตรเลีย มี 4 วิทยาลัยหลัก และมีการจัดโครงสร้างตามความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย และมุ่งเน้นการประยุกต์และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม และภาคอุตสหกรรมธุรกิจ

นอกจากนี้ Professor ทั้ง 2 ท่าน ยังให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา และอาจารย์ “Special Talk on MU Food Institute and Food Security in the Asia Pacific and Development of Institutional Research Network on Food Security and Green Agriculture” ณ คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

ข่าว: กองารต่างประเทศ

ภาพ: กองการต่างประเทศ / คณะเกษตรศาสตร์

KKU discusses academic collaboration with Murdoch University Professor, Australia

https://www.kku.ac.th/17508

Scroll to Top