ผู้ประกอบการแห่สมัคร สมาชิกบ่มเพาะธุรกิจ คณะกรรมการเข้ม ดันธุรกิจนวัตกรรม

(9 มี.ค. 63) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย แผนกพัฒนาธุรกิจ จัดกิจกรรมการประเมินและคัดเลือก (Screening) ผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมการบ่มเพาะธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Business Incubation Challenge – B.I.C.) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ Meeting room 1 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

 

การคัดเลือกผู้ประกอบการครั้งนี้ มีการเปิดรับสมัครนักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย รวมไปถึงผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้ารับการบ่มเพาะฯ ดังนี้

  1. คุณจิระพันธุ์ เนื่องจากนิล หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  2. ดร.กิตติชัย ราชมหา อาจารย์ประจำสาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการวางแผน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  4. ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  5. ดร.สนธิ์ บุญสรรค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวง อว.
  6. ดร.สุมนรัตน์ ริยาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่สอดคล้องกับแผนงานที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีแลนวัตกรรมเป็นหลักเพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและยั่งยืน ต่อไป

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐกานต์  อดทน

Scroll to Top