R2M ม.ขอนแก่น เปิดม่าน มุ่งภารกิจดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย แผนกส่งเสริมกิจกรรม จัดกิจกรรม Boot Camp (ครั้งที่ 1) : กิจกรรมการนำเสนอและคัดเลือกงานวิจัย และอบรมเขียนแผนศึกษาความเป็นไปได้ ในโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 8 (Research to Market – R2M)” เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีคุณรุ่งทิพย์ สารวงษ์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนกว่า 100 คน ณ Meeting Room 5 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ นักวิจัยให้เกียรตินำเสนอข้อมูลผลงานวิจัยให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้คัดเลือกเพื่อนำไปทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณกนกพร กุลศรี ตำแหน่ง Strategic Planning Group Head บริษัท Brilliant & Million Co.,Ltd. เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนแผนธุรกิจอย่างไร ให้ได้รางวัล” ถือเป็นกิจกรรมแรกในโครงการดังกล่าวที่จัดทำขึ้นตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะเปิดแนวทางเชิงรุกของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นการสร้างโอกาสให้นักวิจัย และนักศึกษาได้ร่วมทดสอบถึงความเป็นไปได้ที่จะนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

 

ข่าว : ณัฐกานต์ อดทน

—————————————————–

“คิดจะทำธุรกิจ คิดถึงเรา”

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร 043-048-048

Scroll to Top