เชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation”

2586

>> คลิกดาวน์โหลดประกาศหลักเณฑ์ <<

มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด KKU Transformation การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนท่ามกลางวิกฤติอุดมศึกษา ซึ่งได้มีการกำหนดทิศทางในการบริหารมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสรีภาพทางความรู้และการเข้าถึงแหล่งความรู้รวมไปถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลสู่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสัญลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดมาใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation” ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวด
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เชื้อชาติ การศึกษา

2. ประเภทการประกวด
2.1 ประเภทนักศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสถาบัน
2.2 ประเภทประชาชนทั่วไป เป็นบุคคลสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และภูมิลำเนา

3. หลักเกณฑ์ในการประกวดตราสัญลักษณ์
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีองค์ประกอบครบดังนี้
3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) เพื่อใช้เป็นตรา “KKU Transformation” ซึ่งแสดงความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกและห้ามนำตราพระธาตุพนมมาดัดแปลง ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบไปด้วย 11 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation)
– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย (Research Transformation)
– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Transformation)
– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation)
– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation)
– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทำงาน (Best place to work)
– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live)
– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)
– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization)
– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects)
3.2 ตัวสีที่ใช้แสดงสัญลักษณ์ โทนสีหลักของแบรนด์ โดยเน้นการสร้างแบรนด์ให้ผู้สัมผัสได้รับความประทับใจในความโดดเด่น เป็นเลิศของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดค่าสีให้เรียบร้อย
3.3 ตัวสัญลักษณ์จะต้องประกอบไปด้วยกราฟิกด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง ให้ครบทุกด้าน

4. คณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์
4.1 อาจารย์กิตติสันต์ ศรีรักษา ประธานกรรมการ
4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรินทร์ เปล่งดีสกุล กรรมการ
4.3 อาจารย์ปิยนัส สุดี กรรมการ
4.4 อาจารย์ขาม จาตุรงคกุล กรรมการ
4.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก กรรมการและเลขานุการ

5. เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
5.1 ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดในการนำเสนอของผลงาน และต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น (40 คะแนน)
5.2 การสื่อความหมายของผลงาน จะต้องมีองค์ประกอบของชิ้นงานตามที่ระบุไว้อย่างครบถ้วน โดยต้องตั้งชื่อผลงาน แนวคิด และ ความหมายในการออกแบบ (30 คะแนน)
5.3 ความสวยงาม ความน่าสนใจ และความเหมาะสมของการนำไปใช้งาน (30 คะแนน)
การตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผลงานการประกวดทุกชิ้นถือเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอสงวนสิทธิ์ในการปรับผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นเพื่อให้ใช้งานได้จริง

6. รางวัลในการประกวด
ประเภท นักศึกษา
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
ประเภท บุคคลทั่วไป
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท

7. กำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด
ส่งชุดผลงานโดยพิมพ์ภาพสี ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาด A3 พร้อมบันทึกไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรม และไฟล์ผลงานในรูปแบบนามสกุล .AI, .PSD และ .PNG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK และส่งแนบไฟล์นำเสนอใส่ thumb drive หรือส่งไฟล์มาทาง E-mail

ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยส่งผลงานไปที่ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 E-mail kittju@kku.ac.th โดยใส่หัวข้อทาง E-mail ว่า “ส่งผลงานประกวดสัญลักษณ์ มข.” โดยมีนายกิตติพงษ์ จำรูญ โทร. 081-9121405 เป็นผู้ประสานงาน