เริ่มแล้ว! Chit Chat in KKU Workplace 2024

กองการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ มุ่งสนับสนุน English at workplace แก่ บุคลากร มข. – เสริมสร้างความพร้อมทักษะทำงาน แก่ นศ. พร้อมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ ภายในมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร – กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ Chit Chat in KKU Workplace 2024 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีทั้งนักศึกษาจากหลากหลายประเทศ และบุคลากรจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมข.

ภายในกิจกรรมปฐมนิเทศ มีการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม Chit Chat in KKU Workplace 2024 ที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยบุคลากรจากกองการต่างประเทศได้แนะนำรายละเอียดของกิจกรรม รวมไปถึงแนะนำองค์กรต่าง ๆ ที่เข้าร่วม อาทิ สถาบันเคเคยูอะคาเดมี่ (KKU Academy) กองสื่อสารองค์กร กองยุทธศาสตร์ กองกฎหมาย กองทรัพยากรบุคคล กองบริหารงานกลาง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และ วิทยาลัยนานาชาติ

ในช่วงท้ายของการปฐมนิเทศยังมีกิจกรรม Fun Word for Chat เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรมข.และนักศึกษาต่างชาติ โดยกิจกรรมดำเนินไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

Chit Chat for KKU Workplace เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกองการต่างประเทศ โดยจะส่งนักศึกษาชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศ อาทิ พม่า อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน ฯลฯ เข้าร่วมฝึกงานกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน สร้างสภาพแวดล้อมภาษาอังกฤษ (English Environment) และเสริมสร้างทักษะการทำงานให้ผู้เข้าร่วมฝึกงาน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรชาวไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ ผลักดันความเป็นนานาชาติ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

Scroll to Top