สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision รุ่นที่ 14

     
       สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision” รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2567 ณ โรงแรม Palazzo กรุงเทพมหานคร โดยมีพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน131 คนจาก52 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
  
         ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญอิสระ ผู้นำ Focus Charting มาใช้ในประเทศไทย และท่านผู้ช่วยวิทยากร อาจารย์ละออ อริยกุลนิมิต รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
      โดยกล่าวถึง ความหมาย ความสำคัญด้าน Clinical Supervision รวมถึงเครื่องมือสำหรับการนิเทศทางคลินิก ทั้งในด้านกระบวนการเชิงระบบ การวางแผนการเรียนรู้โดยการนิเทศทางคลินิกและการบันทึก และกิจกรรม (Workshop) บทบาทและความรับผิดชอบผู้นิเทศทางคลินิก การฝึกทักษะ การฟัง และการฝึกทักษะการใช้คำถามในการสะท้อนการปฏิบัติด้วย GROW MODEL ในการปฏิบัติงาน
ภาพและข่าวโดย : ศูนย์จัดการศึกษาตลอดชีวิต
Scroll to Top