สำนักบริการวิชาการ Upskill ผู้ตรวจสอบภายใน ด้าน Cyber Security สำหรับ None IT-Auditor รุ่นที่ 1

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย    จัดหลักสูตร “การตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับ None IT-Auditor” รุ่นที่ 1 มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของนักตรวจสอบภายใน และผู้ที่สนใจในวิชาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ณ ห้องหน้าเมือง ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน กว่า 33 คน

อาจารย์พัทยา ปานสุวรรณ

                       รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการ กล่าวถึงพันธกิจที่สำคัญของสำนักบริการวิชาการ โดยเป็นหน่วยงานกลางที่จะประสานไปยังผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดหลักสูตร Upskill / Reskill ให้กับผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้เพื่อ พัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน  โดยหลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พัทยา ปานสุวรรณ : ผู้อำนวยการกองตรวจสอบสารสนเทศ สำนักตรวจสอบการประปานครหลวง เป็นผู้ตรวจสอบระบบ IT (IT Auditor) มากกว่า 15 ปี และ อาจารย์ชุณหพันธุ์ เลอเลิศภักดี ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เริ่มตั้งแต่พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กรอบการทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์,  กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของไทยการควบคุม ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่สำคัญ , บทบาทของผู้ตรวจสอบการกำกับดูแลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ , การปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 

 

Scroll to Top