สำนักบริการวิชาการ มข.จัดหลักสูตรต่อเนื่องทางการพยาบาล “การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting” รุ่นที่ 18

      สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting” รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2567 โรงแรมPalazzo กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 140 คน จาก 54 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย
            ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญอิสระ ผู้นำ Focus Charting มาใช้ในประเทศไทย และท่านผู้ช่วยวิทยากร พว.น้ำผึ้ง ประสิทธิ์ พยาบาลชำนาญการ โรงพยาบาลศิริราช
โดยกล่าวถึง การบันทึกทางการพยาบาลการใช้ Focus Charting ในการบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องและสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อช่วยด้านการสื่อสารข้อมูลสำคัญ เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง ลดข้อผิดพลาด เป็นหลักฐานยืนยันว่ามีการพยาบาลดูแลผู้ป่วยจริง ใช้ประกอบการสอนหรือวิจัย ที่สำคัญคือเป็นหลักฐานทางกฎหมาย เมื่อมีกรณีฟ้องร้อง โดยการบันทึกทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ต้องคำนึงข้อมูลดังนี้
  1. ข้อมูลเป็นจริง
  2. ข้อมูลน่าเชื่อถือ มีความแม่นยำ
  3. ข้อมูลครบถ้วนชัดเจน
  4. ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ทันเวลา เป็นไปตามวันและเวลาที่กำหนด
  5. เป็นระเบียบ มีเหตุมีผล
  6. การปฏิบัติพยาบาลที่ใช้กระบวนการพยาบาลและบันทึกตามกระบวนการพยาบาล

        และกิจกรรม(Workshop) เรื่องการประเมินการใช้ประโยชน์บันทึกทางการพยาบาล และ การบันทึกทางการพยาบาลมุมมองด้านวิชาชีพและกฎหมาย

ภาพและข่าวโดย ศูนย์จัดการศึกษาตลอดชีวิต

Scroll to Top