กองการต่างประเทศ มข. เปิดบ้านต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการต่างประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมHS01 อาคาร HS 05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และยุคลากรกองการต่างประเทศ ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการศึกษาดูงานด้านการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในด้านการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร ทัศนคติและทักษะที่จำเป็นในการทำงานด้านต่างประเทศ กระบวนการสร้างและสนับสนุนความเป็นนานาชาติ การสร้างภาพลักษณ์ผ่าน การเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและเครือข่ายในระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดยกล่าวว่า กองการต่างประเทศเป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นนานาชาติด้านวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และผลักดันให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นเป็นสถาบันชั้นนำระโดบโลก โดยมีนักวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ปฏิบัติงานหลัก ซึ่งการมาศึกษาดูงานของกองการต่างประเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้ พูดคุย และศึกษางานด้านวิเทศจากผู้ปฏิบัติงานจริง ถือเป็นการเปิดมุมมองพร้อมทั้งช่วยแนะนำการฝึกฝนเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในอนาคต ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เลือกที่จะมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกับทางกองการต่างประเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลังพิธีกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ให้เกียรตินำเสนอเกี่ยวกับกองการต่างประเทศ มข. โดยกล่าวถึงพันธกิจและวิสัยทัศน์ บุคลากร งานด้านการต่างประเทศ และข้อมูลเชิงลึกด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองการต่างประเทศ มข.

ในช่วงท้ายยังมีช่วงแชร์ประสบการณ์โดยนักศึกษาฝึกงานปัจจุบัน ณ กองการต่างประเทศ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงาน และการถาม-ตอบ เพื่อทบทวนความรู้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นด้านการต่างประเทศ และทักษะภาษาอังกฤษ อีกด้วย

ผศ.ดร. ญาตาวี ไชยมาตย์ อาจารย์ประจำ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้เกียรติกล่าวแสดงความรู้สึก

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

Scroll to Top