อาจารย์ COLA คว้า 2 รางวัลใหญ่ จากเวทีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ KSU SINtech 2023 for ADSCD Hybrid Conference

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Xenia R. Emperador-Garnace อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในโอกาสที่ได้รับ โล่รางวัล “Best Paper Award” และ รางวัล “Best Presenter Award” ซึ่งถือเป็น 2 รางวัลใหญ่ จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Interlinking the Cooperative and Work-Integrated Education Programs of COLA KKU vis-à-vis English Language Teaching and Learning” จากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน” จัดโดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา จากผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณาจารย์นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปประมาณ 300 คน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จำนวน 113 ผลงาน และผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จำนวน 59 ผลงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน หรือ KSU SINtech 2023 for ADSCD Hybrid Conference ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญคือ การบรรยายพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่ประกอบด้วยการนำเสนอในภาคบรรยาย และการนำเสนอในภาพโปสเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสู่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างฐานความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

 

Congratulations!
—–
Dr. Xenia R. Emperador-Garnace
Lecturer at the College of Local Administration, Khon Kaen University
In recognition of her outstanding achievement as the winner of the “Best Paper Award and Best Presenter Award” in her research entitled “Interlinking the Cooperative and Work-Integrated Education Programs of COLA KKU vis-à-vis English Language Teaching and Learning” during the 2nd National and International Conference at KSU “Social Innovation and Technology for Area Based Development for Sustainable Community Development: SINTECH 2023 for ADSCD on December 17-18, 2023 at Kalasin University

 

Scroll to Top