chieffocus-อว.คิกออฟปี 67 ใช้ “เอกสารอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างหน่วยงาน

อว.คิกออฟปี 67 ใช้ “เอกสารอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างหน่วยงาน

 

สำนัข่าว  :      chieffocus.com

URL  :    https://www.chieffocus.com/article/31194.html

วันที่เผยแพร่  :   3  มกราคม  2564

Scroll to Top