นศ.CWIE นานาชาติ มข.สุดเจ๋ง คว้ารางวัลระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รางวัลผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลCWIEดีเด่นระดับชาติประจำปี พ.ศ.2567  ประเภทนักศึกษาโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา CWIE นานาชาติดีเด่น ระดับชาติ ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา พาลโนรี นักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ จากชื่อผลงาน “ผลของการใช้สารกระตุ้นทางชีวภาพที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนในระยะต้นกล้าและระยะการเจริญเติบโตทางลําต้นและใบ”

(The effect of different biostimulants on the seedling and vegetative growth of melon plant.)

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด

ภาพ : นางสาวณัฐธิดา พาลโนรี

Scroll to Top