isranews-อว.คิกออฟใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน ลดค่าใช้จ่าย ป้องกันการสูญหาย

อว.คิกออฟใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน ลดค่าใช้จ่าย ป้องกันการสูญหาย

 

สำนัข่าว  :      isranews.org

URL  :    https://www.isranews.org/article/isranews/125193-isra-news-47.html

วันที่เผยแพร่  :   3  มกราคม  2564

Scroll to Top