“สำนักหอสมุด มข. สนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่าน Metaverse experience”

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ในงานครบรอบ 72 ปี ของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น บุคลากรของสำนักหอสมุด มข. นำโดย นายวันชาติ ภูมี หัวหน้าหน่วยจัดการสารสนเทศคลังข้อมูลและจดหมายเหตุ และนายธีรยุทธ บาลชน นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ ได้นำนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่าน Metaverse experience ที่สำนักหอสมุด มข.ได้ริเริ่มนำมาให้บริการเป็นแห่งแรกๆ ของประเทศไทย ไปออกบูธ เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีด้านการศึกษา ที่สนับสนุนการเรียนรู้ยุคใหม่ ผ่าน metaverse experience เพื่อให้บริการแก่ชุมชน ในงานเหลียวหลัง แลหน้า 6 รอบ 72 ปี โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ” ณ บริเวณหน้าห้องประชุมจําลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และบุคลากรของโรงพยาบาลให้ความสนใจ เข้าเรียนรู้ และ ทดลองประสบการณ์ Learning through metaverse experience เป็นจำนวนมาก

สำนักหอสมุด มข.ในฐานะ Learning center for All มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ และ ยินดีสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน ผ่านความร่วมกับองค์กรต่างๆ ในสังคม เพื่อนำพาสังคมให้ก้าวไปสู่การเป็น สังคมแห่งการเรียนรู้ หรือ learning society อย่างยั่งยืน ต่อไป

Scroll to Top