กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Mrs. Dawn F. Rooney ให้เกียรติเยี่ยมชม สำนักหอสมุด มข.

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Mrs.Dawn F Rooney ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชียและมีผลงานเขียนหนังสือเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยและกัมพูชามากมาย ได้เยี่ยมชมการให้บริการและ การ transform สำนักหอสมุดให้เป็น Learning center for All ในโอกาสนี้ Mrs.Rooney ยังได้บริจาคหนังสือ ด้าน Art and culture of Asia กว่า 1100 รายการให้แก่สำนักหอสมุด มข. เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไป

การเยี่ยมชมในครั้งนี้ มี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และทีมบริหารสำนักฯ ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด

ทั้งนี้ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งได้บริจาคหนังสือให้แก่สำนักหอสมุดมาอย่างต่อเนื่อง ได้บริจาคหนังสือเพิ่มเติมให้สำนักหอสมุด จนปัจจุบันมีหนังสือที่ท่านบริจาค ให้บริการใน Spacial collection ของสำนักหอสมุด มข. จำนวนกว่า สี่ร้อย เล่ม

ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ท่านนายกสภา และ กรรมการสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แสดงความชื่นชมในความก้าวหน้า ทันสมัย ของรูปแบบการให้บริการของสำนักหอสมุด ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) ซึ่งจะนำพาสังคมไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (learning society) ต่อไป

ข่าว: นิติยา ศรีวรเดชไพศาล

ภาพ: อัคริมา สุ่มมาตย์

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top