มข.มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2566

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติกล่าวรายงานในพิธี ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงานว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ ทุ่มเทและสร้างผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในประเภทต่างๆ และผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยดังนี้ รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการบริหาร การสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ​  จำนวน 20 รางวัล   ด้านการบริการวิชาการ จำนวน 6 รางวัล   ด้านการผลิตบัณฑิต จำนวน 14 รางวัล  ด้านการวิจัย จำนวน 15 รางวัล  รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 2 รางวัล   ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยระดับชาติ จำนวน 11 รางวัล  ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ จำนวน 22 รางวัล

             รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านต่างๆ ตลอดจนยินดีกับท่านที่ได้รางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ ทำให้ประชาชนและหน่วยงานภายนอกได้เห็นผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เราสามารถดำเนินมาจนถึง 60 ปี เพราะบุคลากรทุกท่าน ทุกท่านจึงถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทุกท่านในการปฎิบัติงานและสร้างคุณความดีต่อไป

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับส่วนงานสนับสนุนด้านอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์

ผศ.นพ.อำนาจ กิจควรดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์   ผู้ได้รับรางวัลส่วนงานสนับสนุนด้านอนุรักษ์พลังงานดีเด่น กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในวันนี้ คณะแพทยศาสตร์ถือเป็นหน่วยงานที่ใหญ่ แต่สามารถที่จะลดการใช้พลังงานลงได้ จากการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปด้วย แนวคิดหลักมี 2 ส่วน คือการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้  และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนซึ่งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาการในปรับ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่หน่วยงานต่างๆ ควรตระหนักถึงเป็นสำคัญ

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังตอกย้ำการเป็นสถาบันแห่งการวิจัย ด้วยการสนับสนุนและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน

 

รองศาสตราจารย์พรนภา เกษมศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ โดยงานวิจัยที่ภาคภูมิใจครั้งนี้ คือการพัฒนาไฮโดเจลที่ได้จากแป้งมันสำปะหลังที่เป็นของเสียทางการเกษตรมาใช้รักษาบาดแผลเฉพาะจุด วิจัยชิ้นนี้ได้รับรางวัลจากมูลนิธิลอรีอัลประเทศไทยในปี 2566 นี้ โดยทำร่วมกับทีมวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์  คือ ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศและผศ.ดร. สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์  และนักศึกษา  วิจัยชิ้นนี้เน้นการพัฒนาวัตถุดิบที่เป็นของเสียทางการเกษตรในภูมิภาคอีสานมาใช้ให้เกิดประโยชน์  การทำวิจัยเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วจึงพัฒนาต่อยอดไปถึงการใช้งานจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านองค์ความรู้และการใช้งาน ขอเป็นกำลังใจให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้ามาทำงานว่าการวิจัยมีทั้งวันที่สำเร็จและวันที่มีอุปสรรคควบคู่กันไปแต่หากมีความมุ่งมั่นแล้วทำต่อไปด้วยความตั้งใจจริงเชื่อว่าความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกล”

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในทุกด้านและผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ทุ่มเทกำลังในการสร้างสรรค์ พัฒนา และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่มหาวิทยาลัยการวิจัยระดับโลก

ท่านที่ได้รับรางวัล สามารถโหลดภาพได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1rxuIe2IQMo8NLkCostr6coDDs5CS1nPZ?usp=sharing

 

Scroll to Top