สำนักบริการวิชาการ ม.ขอนแก่น ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล ขอนแก่น จัดหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์” รุ่นที่ 4

   
    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล ขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 15–17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยเป้าหมายของการอบรมเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สามารถสื่อสารในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้ และก้าวข้ามความเห็นต่าง ได้อย่างมีเหตุผล ทราบถึงกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมตัดสินใจแบบ “ฉันทามติ” นำความรู้ เครื่องมือไปประยุกต์ใช้พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถปรับปรุง และพัฒนาคุณลักษณะ รวมถึงผลลัพท์การดำเนินงาน ให้ได้ตามเป้าหมาย
          โดยทีมวิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง ด้านสาธารณสุขและทางด้านการแพทย์ ด้วยสันติวิธี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, อาจารย์สุจินันท์ หรสิทธิ์, อาจารย์อรสา นารายนะคามิน, อาจารย์วิภาศิริ ชูวงษ์ตระกูล
           โครงการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรม จำนวน 58 คน โดยผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และปฏิบัติตามกระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาท แบบชนะมุ่งสู่เป้าหมายที่ทุกคนปรารถนา นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การวิเคราะห์สถานการณ์จำลอง เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา ที่ตรงประเด็นระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม ร่วมหาทางออก สู่ความสมานฉันท์
ศูนย์บริการวิชาการสังคม สำนักบริการวิชาการ ม.ขอนแก่น
   
คณะทำงาน : ชลาลัย ภูโทถ้ำ, กาญจนา บุศรีคำ, อุมาพร ปาลสาร, วาสนา จงจิตกลาง, พฤมนต์ เธียรศรีเจริญ, ศิริพร สุวรรณหาร, พิสิษฐ์ วงษ์ไชยศิริ, กนกวรรณ รัตน์สุวรรณ์
Scroll to Top