มข. MOU ทางวิชาการกับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เพื่อพัฒนาทักษะครูศิลปะ เสริมศักยภาพการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ในการดำเนินงานด้านเครือข่ายชมรมครูศิลปะ จังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาทักษะ ทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ พร้อมส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอน

 

มข. MOU ทางวิชาการกับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เพื่อพัฒนาทักษะครูศิลปะ เสริมศักยภาพการเรียนการสอน
มข. MOU ทางวิชาการกับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เพื่อพัฒนาทักษะครูศิลปะ เสริมศักยภาพการเรียนการสอน

     วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดพิธีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ในการดำเนินงานด้านเครือข่ายชมรมครูศิลปะ จังหวัดขอนแก่น
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ ดร.ศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจ  นายวรศักดิ์ วรยศ  รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และนายเทิดทูน วรวะไล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาขอนแก่น   สักขีพยาน พร้อมด้วยครูศิลปะ ทั้ง 26 อำเภอ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  ศึกษานิเทศน์ และบุคลากรทางการศึกษา 100 คน ร่วมงานในครั้งนี้

ดร.ศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ดร.ศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

     ดร.ศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กล่าวความร่วมมือว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น มีความปลาบปลื้มใจที่ได้มีโอกาสร่วมลงนามบันทึก ความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้ โดยสำนักงานฯ จะสนับสนุนงานด้านวิชาการ แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้  1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีครูและนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม 2) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของชมรมครูศิลปะฯ หากทั้งสองหน่วยงาน ขอความร่วมมือซึ่งกันและกัน  3) ส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือทั้งสองหน่วยงาน ในการพัฒนาสมรรถนะสำคัญ ของนักเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ โดยสนับสนุนสถานศึกษานำนักเรียนมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หอศิลป์ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 4) ส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ด้าน รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความยินดีที่มีการลงนาม และจะสนับสนุนงานด้านวิชาการ แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ดังนี้  1) สนับสนุนให้เครือข่ายมีการจัดตั้งเป็น “ชมรมครูศิลปะ จังหวัดขอนแก่น” โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  2) สนับสนุนให้ชมรมครูศิลปะฯ นี้สามารถจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  3) กำหนดให้มีการประชุมของคณะกรรมการดำเนินงาน โดยใน 1 ปีงบประมาณ มีการจัดการประชุม 4 ครั้ง ตามไตรมาส เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านศิลปะไปในทิศทางเดียวกัน  4) สนับสนุนให้มีการบูรณาการและจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง หอศิลป์ และชมรมครูศิลปะฯ ตามวาระสมควร  5) สนับสนุนการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน หากมีการขอความร่วมมือซึ่งกันและกัน และ 6) สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะทุกแขนง วัฒนธรรม ดนตรีและนาฏศิลป์

     “มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชื่อมั่นในความสามารถ ศักยภาพของครูศิลปะ โดยเฉพาะทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ จะต้องรวมเป็นเนื้อเดียวกัน และ มข. ยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเป็นพื้นที่ในการแสดงศักยภาพของครูศิลปะทุกแขนง เป็นความเชื่อมโยงระหว่างฐาน ซึ่งเป็นรากฐานการเรียนการสอน ครูจะได้ช่วยกันปูพื้นฐานการเรียนศิลปะให้กับเด็กๆ นักเรียน และเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยเพื่อลดช่องว่างในการเรียนการสอนด้านศิลปะ รวมถึงเป็นการต่อยอดความรู้และทักษะนักเรียนของเราให้มีศักยภาพด้านศิลปะแขนงต่างๆ ได้ในอนาคต”…..รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ กล่าวในที่สุด

มข. MOU ทางวิชาการกับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เพื่อพัฒนาทักษะครูศิลปะ เสริมศักยภาพการเรียนการสอน
มข. MOU ทางวิชาการกับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เพื่อพัฒนาทักษะครูศิลปะ เสริมศักยภาพการเรียนการสอน

     ทั้งนี้ การจัดพิธีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ในการดำเนินงานด้านเครือข่ายชมรมครูศิลปะ จังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพ ทักษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ เพื่อมุ่งเน้นการบูรณการและจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจ

ข่าว ภาพ : เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top