มข.ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่นเพื่อให้บริการวิชาการหลักสูตรUpskill การประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ทันต่อยุคดิจิทัล

    เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ร่วมกับ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายชาญสิทธิ์ ฝางชัยภูมิ นายกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ  ดร.ไพฑูรย์ พรหมเทศ เลขาธิการสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่น ลงนามเป็นพยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมมณีเทวา สำนักบริการวิชาการ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการและจัดทำหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ Upskill การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารให้ทันต่อยุคดิจิทัล

       รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวว่าหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของสำนักบริการวิชาการคือการจัดทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการดำเนินงานร่วมกับทางสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) สำหรับ UpSkill หรือ ReSkill ในการทำงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารยุคดิจิทัลให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนผู้สนใจ ตลอดจนหลักสูตรหรือกิจกรรม โครงการอื่นๆที่สนใจร่วมมือกัน

       นายชาญสิทธิ์ ฝางชัยภูมิ นายกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล ทั้งด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมการรับสื่อของ ประชาชนที่ทุกคนสามารถเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้เอง ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนผู้รับสื่อและสื่อมวลชน ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ความสำคัญกับ การปฏิรูประบบ การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ จะต้องปรับเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยได้กำหนดเป้าหมาย ให้มีการพัฒนาบุคลากรของรัฐในด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อจะจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารยุคดิจิทัลขึ้นมาสอดคล้องยุคสมัยใหม่นี้

  • แหล่งที่มาข่าว : https://www.khonkaenlink.info/read/834064/
  • ขอนแก่น (ชมคลิป) มข.จัดทำ MOA กับ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บริการหลักสูตรพัฒนาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารยุคดิจิทัล https://www.esandailyonline.com/133654

 

Scroll to Top