สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเรียนภาษาจีนหลักสูตรสำหรับคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ มข.

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเรียนภาษาจีนหลักสูตรสำหรับคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ มข. ระหว่าง วันที่ 9 ต.ค. – 10 พ.ย. 2566

     สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนและให้บริการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์ รับสมัครเรียนภาษาจีนหลักสูตรสำหรับบุคลากร มข. ภาคเรียนที่ 2/2566 แบบ On site
เวลา เรียน 17.00 – 19.00 น. ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 – 20 กุมภาพันธ์ 2567
หลักสูตร 1 และ 3 เรียน วันจันทร์ และ วันพุธ
หลักสูตร 2 และ 4 เรียน วันอังคาร และ พฤหัสบดี

ขั้นตอนการสมัคร
– กรอกใบสมัครด้วยตนเองและแนบสำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ได้ที่สถาบันขงจื่อ ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. – 10 พ.ย. 2566 ในวันและเวลาราชการ
ค่าลงทะเบียน (มัดจำ) 1,000 บาท เข้าเรียนครบ 80% รับค่าลงทะเบียนคืนเมื่อจบหลักสูตร

*** ทั้งนี้การจะเปิดเรียนหรือไม่ เปิดเรียนช่วงวันใดบ้าง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครเป็นหลัก

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ 043-204-142 ในวัน-เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : https://confucius.kku.ac.th/home/th/index.php/home/contact

Scroll to Top