สำนักบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ

รองศาสตราจารย์ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ

                 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ” ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการธิการ ศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้าง ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดิน” โดย คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา มีอำนาจหน้าที่ในการร่วมศึกษา ติดตาม เสนอแนะ มาตราการ แนวทาง และนโยบายที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดิน และรายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมาธิการ

 

 

 

 

 

Scroll to Top