COLA KKU ร่วมกับ IRI จัดเวทีเสวนาผู้นำนักศึกษา “เยาวชนขับ การเมืองเคลื่อน” (Youth Dialogue Promoting Responsive Engagement with Parties)

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ International Republican Institute จัดเวทีเสวนาผู้นำนักศึกษา “เยาวชนขับ การเมืองเคลื่อน”  (Youth Dialogue Promoting Responsive Engagement with Parties) ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการดังนี้  กิจกรรมที่ 1 การสรรหาหุ้นส่วน กิจกรรมกลุ่มละลายพฤติกรรม  กิจกรรมที่ 2 เวทีสนทนาผู้นำเยาวชน เพื่อระดมสมองค้นหาประเด็นปัญหาของสังคม  เพื่อระดมสมองค้นหาประเด็นปัญหาของสังคม นำโดย ผศ.ดร.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผศ.ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ ดร.ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์ และ อ.นรากร วรรณพงษ์ (Problem Statement and Policy Formulation) โดยครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ อาทิ Local self-governance and decentralization, Access to quality public services and Economic opportunity, Inequality and poverty reduction และ Urban and rural divide กิจกรรมที่ 3 ร่วมอภิปรายระดมสมองกับตัวแทนพรรคการเมืองระดับชาติ และ กิจกรรมที่ 4 การนำเสนอการออกแบบนโยบาย และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักการเมืองและนักวิชาการ

คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ ตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์

 

คุณชนิสรา โสกันต์ ตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย

ซึ่งในครั้งนี้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้รับเกียรติจากตัวแทนพรรคการเมือง 2 ท่าน ได้แก่  คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ ตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ และคุณชนิสรา โสกันต์ ตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย มาร่วมรับฟังประเด็นปัญหาของสังคมและให้ข้อเสนอแนะ จากการนำเสนอของนักศึกษา ทั้งนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจากคณะต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 32 คน ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านการเมือง และด้านนโยบายสาธารณะ โดยประเด็นสำคัญในการนำเสนอของนักศึกษา แบ่งเป็น 5 หัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ ปัญหาความเหลื่อมล้ำของระบบขนส่งสาธารณะ การผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมลภาวะทางอากาศ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในท้องถิ่น (การกวาดล้างผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น)  การแก้ไข พรบ. ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และนโยบายการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมระดมสมองพร้อมนำเสนอถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบัน เพื่อให้ตัวแทนพรรคการเมืองได้ร่วมรับฟังปัญหา พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขร่วมกัน อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาด้านนโยบายสาธารณะ อีกด้วย การจัดกิจกรรมเวทีเสวนาในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศให้พัฒนาดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

Scroll to Top