มนุษย์-สังคม มข. ร่วมพิธีเปิด “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน ครั้งที่ 4 ” ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี จัดขึ้น ณ ลานชั้น 1 สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น
มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม เป็นการส่งเสริมค่านิยมและจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม (Center of Social Wisdom) อีกทั้งครบรอบ 60 ปี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มุ่งเน้นการอุทิศตนเพื่อสังคม โดยเป็นการบริการวิชาการสู่สังคมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตามบทบาทหน้าที่การอุทิศเพื่อชุมชนและสังคมที่เน้นการบริการวิชาการด้วยการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) ที่จะช่วยปลูกฝังและยกระดับจิตสำนึกในการรับใช้สังคมของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภายในงานมีบูธให้บริการฟรีกว่า 32 หน่วยงาน ในครั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริการชุมชนด้านข้อมูลข่าวสาร ให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมกิจกรรม รวมทั้งตอบข้อสงสัยต่างๆ โดยได้จัดนักศึกษาประจำจุดบริการต่างๆ กว่า 20 คน อีกด้วย
ข่าว/ภาพ : กลุ่มสื่อสารองค์กร
Scroll to Top