คณะสหวิทยาการ จับมือกับ บริษัทศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง จำกัด ร่วมกันพัฒนา”การฟื้นฟูสภาพเนื้อเยื้อของเอ็นโดจีนัสสเต็มเซลล์”

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ บริษัทศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง จำกัด ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับบริษัทศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง จำกัด

บริษัท ศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง จำกัด โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ (มหาวิทยาลัย Franche Comte, France) ดร.สำรี  มั่นเขตต์กรน์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บันทึกความเข้าใจนี้ เรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งบริษัท ศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประสานความร่วมมือทางวิชาการ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมจึงได้จัดทำบันทึกความเข้าใจนี้ขึ้น โดยมีสาระสำคัญดังนี้

เป็นพื้นฐานความร่วมมือทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม และผลิตบุคลากรด้านชีววิทยาของเอ็นโดจีนัสสเต็มเซลล์ เพื่อพัฒนาและกำหนดมาตรฐานกระบวนการตรวจติดตามการฟื้นฟูสภาพเนื้อเยื้อของเอ็นโดจีนัสสเต็มเซลล์ จัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรม การสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสองฝ่าย

บันทึกความเข้าใจนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อเพื่อบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย

Scroll to Top