มข.สานสัมพันธ์ความร่วมมือไทย-จีน เชิงรุก

ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และรศ.ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปเยือนเมืองกุ้ยหยาง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2566 เพื่อร่วมพิธีเปิด the 16th China-ASEAN Education Cooperation Week (CAECW) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักศึกษาจีนเป็นจำนวนมาก และเข้าร่วมประชุม the 5th Forum on China-Thailand Higher Education Cooperation รวมทั้งประชุม University Presidents’ Forum ภายใต้หัวข้อ Promoting Digital Education to Enhance University Connectivity เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ การจัดทำหลักสูตรและวิจัยร่วมกัน พร้อมด้วย Dr. Chuanchen BI ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และ Dr. Wei Yang อาจารย์วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมประชุม“ZHI & XING GUIZHOU” Silk Road Youth Exchange Program และประชุม Sino-Foreign Student Exchange Forum ภายใต้หัวข้อ Injecting Youth Power into the Joint Construction of “Belt & Road” เพื่อหารือความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยรัฐบาลจีนได้สนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปโดยเปิดกว้างด้านการศึกษา

ข่าว/ภาพ: เนตรดาว จำเริญดารารัศมี นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

Scroll to Top