มข. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา “แก้ยากจน ลดเหลื่อมล้ำ ด้วยนวัตกรรมฝายแกนดินซีเมนต์”

                มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “แก้ยากจน ลดเหลื่อมล้ำด้วยนวัตกรรมฝายแกนดินซีเมนต์” จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ร่วมรับฟังการกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เราจะแก้จนได้อย่างไร” โดย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ
          โดยโครงการสัมมนาในนี้ได้รับเกียรติจาก โดย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เราจะแก้จนได้อย่างไร” ต่อจากน้้นเป็นการอภิปราย โดยมี วิทยากรประกอบไปด้วย รองศาสตราจารย์สุจริต คูณธนกุลวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานแผนงานยุทธศาสตร์
เป้าหมายด้านสังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ำ , รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็น การศึกษาคุณลักษณะฝาย แกนดิน ซีเมนต์ สำหรับการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำฯ , นายภัทรพล ณ หนองคาย ผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อชุมชน ประเด็น เทคนิคการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  โดย
การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างการรับรู้ร่วมกันเกี่ยวกับความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำ แนวทางการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการน้ำ แนวทางการแก้ปัญหาและการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กนอกเขตชลประทานและการนำผลการวิจัยไปใช้งาน ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
รายละเอียดการสัมมนา
รายละเอียดการอบรม Link website : การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา   
อบรมผ่านโปรแกรม : Cisco Webex Meetings

Link Download โปรแกรม : www.webex.com/downloads.html
Meeting number: 2511 094 2179
Password: K5YrMJNgY35

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top