สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และภูมิปัญญา จากอดีตถึงปัจจุบัน สู่แบรนด์ “ฮอยซิ่น” ของวิสาหกิจชุมชนศาลาไหมไทยอำเภอชนบท

     ช่วงวิกฤตการณ์โควิดที่ผ่าน ส่งผลให้รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมากถูกปรับเปลี่ยนไป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาลาไหมไทยอำเภอชนบท ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิฤกตการณ์ที่เกิดขึ้น และเพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจฯ ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างชาวบ้านที่ยึดถืออาชีพทอผ้าในอำเภอชนบทร่วมกับกลุ่มคณาจารย์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นำโดย นายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารและดำเนินงานของศาลาไหมไทย หรืออาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ได้กล่าวถึงสิ่งสำคัญในการดำเนินงานของศาลาไหมไทย ในปัจจุบันคือการสืบสานวัฒนธรรมที่เป็นมรดกที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งอำเภอชนบทถือเป็นต้นแบบในเรื่องผ้าไหมของจังหวัดขอนแก่น และถือเป็นความภาคภูมิใจของอำเภอชนบท โดยปัจจุบันสังคมเราปัจจุบันก็อยู่ในยุคของการ Disruption และเพื่อเป็นการปรับตัวและก้าวให้ทันต่อโลกในปัจจุบัน เราจึงต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาดในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

 

        สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการสร้างตราสินค้าและเทคนิคการส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ให้กับวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาไหมไทย (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี) วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการสร้างแบรนด์และกำหนดทิศทางแบรนด์ของศาลาไหมไทย โดย นางสาวอรพรรณ สุวรรณจิตร โดยระดมความคิดในการสร้างชื่อแบรนด์ใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์ทางการตลาดมากยิ่งขึ้น โดยเดิมนั้นทางกลุ่มวิสาหกิจนั้นใช้ชื่อ “ศาลาไหมไทย” ในการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจฯ จากการร่วมกันระดมความคิดของกลุ่มวิสาหกิจฯ จึงตกผลึกได้ออกมาเป็นแบรนด์ “ฮอยซิ่น”(HoySin) โดยนำคำว่า “ฮอย” เป็นภาษาอีสานที่หมายถึง การดำเนินวิถีชีวิตตามรอยบรรพบุรุษที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมของชาวอีสานที่มักถือปฏิบัติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผสมผสานกับคำว่า “ซิ่น” ซึ่งหมายถึงเครื่องนุ่งห่มที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้คนในพื้นถิ่นอีสาน นอกจากนั้นคำว่า Sin ในภาษาอังกฤษยังสื่อถึงคำว่า sincere ที่แสดงถึงความจริงใจของศาลาไหมที่ต้องการจะช่วยชุมชนอย่างแท้จริง นำมาตั้งเป็นชื่อแบรนด์ใหม่ จากนั้นเป็นการบรรยายพร้อมสาธิต การถ่ายภาพโปรโมทสินค้าให้ดึงดูดใจ โดย นายนภดล กลิ่นศรีสุข เพื่อเป็นสร้างมุมมอง เทคนิคการนำเสนอสินค้าผ่านภาพถ่าย และวางจัดวางองค์ประกอบเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าในตลาดให้ได้มากยิ่งขึ้น ในช่วงท้ายเป็นการบรรยาย เทคนิคการสร้าง Content ใน TikTok” โดย นางสาวอาทิตยา จันทรมณี เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของแอพพลิเคชั่น รวมถึงรูปแบบคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยม เพื่อที่สร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ การทำการตลาด ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในตลาดออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้น

          การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการประสานบริการวิชาการสู่สังคม (Community outreach) ในรูปแบบของการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV) เพื่อการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

 

 

Office of Academic Service joins KKU Science Park to hold a learning and sharing event on the past-to-present wisdom – the “HoiSin” brand of Thai Silk Pavilion Community Enterprise in Chonnabot

https://www.kku.ac.th/16689

 

Scroll to Top