มข. กระชับความสัมพันธ์ศิษย์เก่าต่างชาติจัด Alumni Sharing หัวข้อ Essential skills at workplace: life and organizational culture at my company

กองการต่างประเทศ จัดกิจกรรม KKU Alumni Sharing หัวข้อ Essential skills at workplace: life and organizational culture at my company ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวขอบคุณวิทยากร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญของศิษย์เก่าทุกท่าน เนื่องจากศิษย์เก่าเป็นเสมือนภาพสะท้อนกลับไปยังสถาบันที่ผู้นั้นสำเร็จการศึกษา ความเป็นศิษย์เก่า จึงเปรียบเสมือนตัวแทนสถาบันที่มีคุณค่า เมื่อศิษย์เก่าประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน จะส่งผลให้สถาบันมีชื่อเสียงด้วย ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและมีความผูกพันอันดีต่อมหาวิทยาลัยจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ อาทิ การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือองค์กรจากภายนอก การเชื่อมโยงของภาคเอกชน รวมถึงอัตราการจ้างงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต”

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่าต่างชาติที่ทำงาน ในต่างประเทศ ได้แก่ ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร วิธีการปรับตัวในการทำงาน แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในการทำงานในอนาคต เป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษารุ่นน้องให้ก้าวสู่ความสำเร็จในอาชีพและชีวิต เช่นเดียวกันกับศิษย์เก่ารุ่นพี่ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เชิญศิษย์เก่าต่างชาติ ได้แก่ Dr. Noor Alis Setiyadi, Vice Dean for Student, Alumni, and Cooperation Affairs Universitas Muhammadiyah Surakarta Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย Mr. Than Kyaw Soe, WASH Specialist, UNICEF ประเทศพม่า และ Mr. Long Long Li, Logistic and Apply Chain Management Expert, Meituan Company ประเทศจีน เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ข่าว/ภาพ : จริยา สงวนรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ กองการต่างประเทศ

Scroll to Top