สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรมเพื่อ UpSkill ผู้บริหารด้านการทำ EdPEx เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2

       

   EdPEx ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” เป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)  เกณฑ์ EdPEx คือกรอบที่ทำให้มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วยให้ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน

              สำนักบริการวิชาการจัดอบเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2ในระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและวิธีการ การดำเนินงานตามแนวทาง EdPEx เพื่อที่จะสามารถสะท้อนภาพรวมของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน โดย การอบรม EdPEx รุ่น 2 นี้ ได้รับความสนใจจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมอบรม อาทิเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพฯ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคาม,มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 73 คน

ข่าว : (รชตวรรณ พรมภักดี/นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/ผู้ประสานงานหลักสูตร)

Scroll to Top