ม.ขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ.  และรับมอบธงเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ. ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และ รศ.ดร.จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการแทนรอง ผอ.ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันเครือข่ายเชิงประเด็นฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ. ณ ประสานสุขรีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในงานประชุมฯ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับประธานเครือข่ายทั้ง 9 แห่ง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) แขกผู้มีเกียรติ และคณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ รวมถึง ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานกรรมการบริหารเครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน กล่าวรายงาน และมี นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร, ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ., นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี และ ดร.ปราณี หนูทองแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้  รวมทั้งยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของเครือข่าย C-อพ.สธ. ทั้ง 9 เครือข่าย

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ ประธานเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ. – สป.อว. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ได้รับมอบธงเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นฯ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 จาก ศาสตราจารย์สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประธานเครือข่ายฯ ภาคใต้ตอนบน โดยในแต่ละปี สป.อว. สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่ายฯ ทั้งประเทศ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายฯ อพ.สธ. ให้มีความต่อเนื่อง และขยายความร่วมมือด้านการวิจัย และวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ร่วมกัน

เครดิตภาพและข่าวจาก  ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Scroll to Top