มข.สร้าง “อาจารย์ใหม่” KKU New Gen 2023

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 256 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธศิลป์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา “อาจารย์ใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2566 (KKU New Gen 2023)  ซึ่งกองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้น โดยมี  ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล   นายสถิตย์ แก้วบุดดา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล และบุคลากรกองทรัพยากรบุคคล  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด  และมีอาจารย์ใหม่จากคณะวิชาต่างๆ จำนวน 50 คน เข้าร่วมในโครงการ  การอบรมจัดขึ้นในวันที่ 22, 24, 26 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเวลาดี Vela Dhi อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  กล่าวในพิธีเปิดว่า  “การเรียนการสอนจากเดิมได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วทั่วโลก  การสอนแบบเดิมเด็กไม่ต้องมาเรียนก็ได้  มนุษย์ต้องการที่จะเรียนรู้  แต่อาจจะไม่ต้องอ่านจากหนังสือก็ได้ สามารถหาได้ในยูทูป หรือหาได้ในคอร์สต่างๆ ในออน์ไลน์  สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเรียนในมหาวิทยาลัย ฉะนั้น นอกจากเรารู้ทฤษฎีแล้วยังต้องรู้ว่าจะประยุกต์ใช้อย่างไร เข้าไปแก้ปัญหาแบบไหน สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ต้องการเรียนรู้และต้องการอ่าน  เรื่องที่สองคือเรื่องพันธกิจ เป็นความก้าวหน้าของตัวอาจารย์ และเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องเติบโตด้วยคือเรื่องงานวิจัย  เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกิน 30 ปี  มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนบทบาทใหม่ เพราะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราเป็น Global and Frontier Research จัดตั้งองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ มหาวิทยาลัยมีแผนให้เลือกได้สามแผน คือการสอน การวิจัย และการบริการ  ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถบูรณาการงานสอน งานวิจัย และงานบริการ”

หลังพิธีเปิด เป็นการอบรมแนวใหม่ มีช่วง Greeting & Welcoming: อาจารย์ใหม่ พบปะ แนะนำตัว ทำความรู้จักเพื่อนร่วมรุ่น แบ่งกลุ่มสร้างข้อตกลง และเป้าหมายร่วมกัน ต่อด้วยกิจกรรม Storytelling & Performance Making “จากครู-สู่โคช สอนอย่างไรให้ได้ใจ คน Gen Z”  และมีการ Workshop วิธีการเล่าเรื่องให้ดึงดูดใจผู้เรียน, ฝึกและประยุกต์ในศาสตร์การแสดง ในการสอนพัฒนาบุคลิกภาพ การเป็นอาจารย์ยุคใหม่ – Reflection: สะท้อนผล แลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการดี ๆ ในการเป็นโคช  โดยมีวิทยากรประจำกลุ่ม ประกอบด้วย  ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร  ผู้อำนวยการศูนย์นวัดกรรมการเรียนการสอน   รศ. ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย iSchool KKU   . ด.พีระพงษ์ วงษ์ทหาร วิทยาลัยนานาชาติ  และ . ดร.ชมนาด อุปชิตกุล คณะแพทยศาสตร์

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 4 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 จะมีกิจกรรม   Storytelling & Performance Making “จากครู – สู่โคช สอนอย่างไรให้ได้ใจคน Gen Z”  มีการทำ Workshop วิธีการเล่าเรื่องให้ตึงดูดใจผู้เรียน, ฝึกและประยุกต์ในศาสตร์การแสดงในการสอนพัฒนาบุคลิกภาพ การเป็นอาจารย์ยุคใหม่  และ Reflection: สะท้อนผล แลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการดี ๆ ในการเป็นโคช โดยมีวิทยากรประกอบด้วย ผศ. ดร.ธนัชพร กิตติก้อง สาขาวิชาการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์   ผศ. พชญ อัคพราหมณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์   .พงศธร ยอดดำเนิน คณะศิลปกรรมศาสตร์   .รัชนีกร จันทหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์   ผศ. ดร.อนุซา โสมาบุตร  ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  และ รศ. ด.วิศปัตย์ ชัยช่วย  iSchool KKU

ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566  ณ ห้องประชุมพุทธศิลป์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จะมีการอภิปรายในหัวข้อ Scenario of KKU  “ฉากทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่อาจารย์ใหม่อยากเห็น”  Forum: อาจารย์ใหม่แต่ละทีมสะท้อนภาพอนาคต มข. ที่อยากเห็น อยากให้เป็น  โดยวิทยากร  รศ. ด.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  และ รศ. ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย iSchool KKU

ในระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2566 จุจัดกิจกรรม SMART KKU การปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อวันนี้และวันข้างหน้า ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น New Learning Paradigm “เมื่อผู้เรียนเปลี่ยน อาจารย์ต้องปรับ” – Brain storming: แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับอาจารย์รุ่นพี่ในการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ ในบริบทหลัง COVID-19  กิจกรรม Future Skill Development – Workshop: หาแนวทางพัฒนาทักษะที่ต้องมีในปี 2025  ณ โรงแรมเวลาดี (Vela Dhi) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

โครงการ ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา “อาจารย์ใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2566 (KKU New Gen 2023) จัดขึ้น เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงทิศทาง นโยบาย การบริหารมหาวิทยาลัย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สวัสดิการต่าง ๆ ที่อาจารย์ใหม่ระดับอุดมศึกษาควรรู้ สร้างการตระหนักรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ สมรรถนะที่คาดหวังในตาแหน่งงาน สร้างความร่วมมือ เครือข่าย ระหว่างอาจารย์ใหม่ ต่างคณะและสาขาวิชา รวมถึงปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในฐานะที่อาจารย์ใหม่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะเป็นผู้สืบสานและต่อยอดปณิธาน  อุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยุทธศาสตร์ของชาติ  และให้อาจารย์ใหม่ได้เห็นถึงเส้นทางความก้าวหน้าของการเป็นอาจารย์อุดมศึกษา

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู
ภาพ  :   ธราดล ณ จำปาศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

Scroll to Top