มข.ร่วม MOU วิชาการ กับ เทศบาลบ้านเป็ด ให้เมืองต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการ City of Art พัฒนาเมืองศิลปะ โดยลงนามระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายชัชวาล  ธีรภานุ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือทางวิชาการโดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อ ดำเนินการศึกษาร่วมกันด้านวิชาการ การวิจัย การวางผังเมือง และการออกแบบเมือง การจัดทำผังแม่บท การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการนี้

แนวทางความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานคือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการ และสนับสนุนบุคลากร ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ  ขณะเดียวกัน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จะอำนวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการสำรวจพื้นที่ การเก็บข้อมูลและการสนับสนุนบุคลากรของเทศบาลและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการนี้ ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระยะเวลาความร่วมมือ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม MOU นี้

โครงการนี้ ประกอบด้วยคณะทำงานจากหลายหน่วยงานและมีโครงการย่อยหลายโครงการ เช่น

  • โครงการถนนตัวอย่าง ถนนศรีจันทร์ โดย ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน
  • โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเป็น Green and Smart Building
    โดย ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
  • โครงการสนามฟุตบอลทีมบ้านเป็ดอะคาเดมี โดย รศ.ดร.สัญชัย สันติเวส
  • โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Smart Learning โดย ผศ.นิธิวดี ทองป้อง
  • โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและภูมิทัศน์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด โดย ผศ.ดร.กฤตภัทร ถาปาลบุตร
  • โครงการจัดทำผังแม่บทบึงกี โดยคณาจารย์จากหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตย์ + ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศกรรมศาสตร์ + ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์ เป็นต้น

เป้าหมาย เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เมืองต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ข้อมูล : โดย ผศ.ดร.กฤตภัทร ถาปาลบุตร , พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
ภาพ : จักริน เงินทอง , ศิริวุฒิ รสหอม , กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

 

Scroll to Top