สาขาฟิสิกส์ คณะวิทย์ฯ ม.ขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 1 ของประเทศไทยในสาขา Physics and Astronomy ประจำปี 2023 โดย SCImago Institutions Rankings (SIR) 2023

สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  ม.ขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 1 ของประเทศไทยในสาขา Physics and Astronomy ประจำปี 2023 โดย SCImago Institutions Rankings (SIR) 2023

สำหรับการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโลก มีการจัดอันดับเป็นประจำในทุก ๆ ปี โดย SCImago Institutions Rankings (SIR) 2023 ได้จัดอันดับสถาบันโดยรวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานของรัฐ และบริษัทเอกชน โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับด้วยตัวชี้วัด 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) ด้านการวิจัย (Research Factor) 50% ที่พิจารณาจากจำนวนผลงานการตีพิมพ์ที่เผยแพร่และการถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลทางวิชาการ SCOPUS (2) ด้านนวัตกรรม (Innovation Factor) 30% พิจารณาจากจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาในฐานข้อมูล PATSTAT และ (3) ด้านสังคม (Societal Factor) 20% โดยในปี 2023 มีการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาในสาขาต่าง ๆ สำหรับสาขา Physics and Astronomy มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศไทย

 

ที่มาของข่าว https://www.facebook.com/photo/?fbid=684071253721939&set=a.268420775286991

Department of Physics, Faculty of Sciences, KKU, is ranked the first in Thailand for Physics and Astronomy by SCImago Institutions Rankings (SIR) 2023

https://www.kku.ac.th/16232

Scroll to Top