โรงพยาบาลขอนแก่น นำ นศ.สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.แม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มข.

17 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับ นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยฝึกงาน ณ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลขอนแก่น และครูพี่เลี้ยง ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ Pharmacy Forest จากนั้น นักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายจาก รศ.ศุภชัย ติยวรนันท์ ประธานอนุกรรมการการพิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ และทีมวิทยากร ของคณะเภสัชศาสตร์

เพื่อให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เพิ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยได้ถูกต้องครบถ้วน นักศึกษาได้รู้จักชนิดของต้นไม้และประเภทของสมุนไพร จากประสบการณ์โดยตรง และสามารถนำมาส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้

 

   

  

.

Scroll to Top