คณะเภสัช จัดอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นในการทำงานในห้องปฏิบัติการ

17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นในการทำงานในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 โดย ผศ.ดร.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ประธานคณะทำงานการจัดการความปลอดภัย

จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “อันตรายในห้องปฏิบัติการ” “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” และ “ความปลอดภัยเบื้องต้นในการทำงานในห้องปฏิบัติการและสาธิตการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและการจัดการขยะ” โดย คณะทำงานการจัดการความปลอดภัย ณ Co-Working Space 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

Scroll to Top