คณะเภสัช จัดอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นในการทำงานในห้องปฏิบัติการ

17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นในการทำงานในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 โดย ผศ.ดร.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ประธานคณะทำงานการจัดการความปลอดภัย

จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “อันตรายในห้องปฏิบัติการ” “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” และ “ความปลอดภัยเบื้องต้นในการทำงานในห้องปฏิบัติการและสาธิตการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและการจัดการขยะ” โดย คณะทำงานการจัดการความปลอดภัย ณ Co-Working Space 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิชาการและงานวิจัย Research Forum: 40th Anniversary Research Forum: Advancing KKU’s Faculty of Technology การนำเสนอผลงานวิจัยในงานครบรอบ 40 ปี คณะเทคโนโลยี จากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: The Ultimate Beer Education: From Grain to Glass Beer Education รุ่นที่ 6 จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น1 อาคาร TE06 และ อาคาร Food Pilot Plant คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top