เรื่องเล่าแห่งความภาคภูมิใจ

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีนโยบายในการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเฟ้นหา ชื่นชมยินดีผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างด้านจรรยาบรรณ เพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างให้องค์กร ผู้นำ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษาให้เป็นต้นแบบด้านจรรยาบรรณสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักการ แนวคิด แบบอย่าง และแนวทางในการปฏิบัติตนที่ดีในด้านจรรยาบรรณ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับทราบต่อไป

“เรื่องเล่าแห่งความภาคภูมิใจเพื่อเป็นแบบอย่างและแนวปฏิบัติที่ดีในด้านจรรยาบรรณ”

ที่มา : youtube–>HR KKU Official

Scroll to Top