มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ริเริ่มทำความร่วมมือระหว่างสถาบันด้านการวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ และสก็อตแลนด์

“มหาวิทยาลัยขอนแก่นชูจุดแข็งตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เรื่องการทำความร่วมมือ และการทำวิจัยร่วมกันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ และสก็อตแลนด์”

เมื่อวันที่ 11-18 มกราคม พ.ศ. 2566 มข. นำโดย ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณินี นฤธาราดลย์ ผู้อำนวยการโครงการนวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปเยี่ยมเยือน University of the West of Scotland ประเทศสก็อตแลนด์ และ University of York ประเทศอังกฤษ เพื่อเสวนาเรื่องการริเริ่มความร่วมมือระหว่างสถาบัน สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่จะมอบโอกาสทางการศึกษา และคืนคุณค่าสู่สังคม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เจรจาเรื่องการลงนามความร่วมมือกับ University of the West of Scotland เพื่อขยายความร่วมมือเชิงลึก โดยก่อนหน้านี้ เคยมีการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันแล้ว ผ่านการทำวิจัยภายใต้โครงการ Erasmus ของสหภาพยุโรป ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี การพบปะในครั้งนี้ จึงเป็นการมองหาการต่อยอดจากกิจกรรมที่ผ่านมา โดยวิทยาลัยนานาชาติ จะเริ่มต้นด้วยการเชิญวิทยากรมาบรรยาย และกำหนดการอภิปรายแบบออนไลน์เพิ่มเติมต่อไป

ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ นี่เป็นการพบกับ University of the West of Scotland เป็นครั้งแรก คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ จึงได้นำเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในสาขา Biodiversity and Environmental Management และสาขา International Technology and Innovation Management ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติ ยังได้มีโอกาสพบปะกับ Faculty of Business and Society, University of York ประเทศอังกฤษ และพบว่า มีบรบทการดำเนินงานภายในสถาบันที่คล้ายคลึงกัน และมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในด้านการทำวิจัย จึงมีความยินดีและคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีความร่วมมือด้านการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต

ดังนั้น โปรดติดตามข่าวสารล่าสุด เกี่ยวกับการพัฒนาไปอีกขั้นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในขณะเดียวกัน วิทยาลัยนานาชาติ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังคงมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: วิทยาลัยนานาชาติ มข. 

เรียบเรียง: กองการต่างประเทศ มข.

Khon Kaen University is initiating collaboration with leading research universities in England and Scotland

https://www.kku.ac.th/15934

Scroll to Top