“อุทยานวิทย์ฯ มข. เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสร้างจุดแข็งทางธุรกิจด้วย BMC”

แผนกพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมโครงการ Business Model Canvas โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีผู้ประกอบการ นักศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วม ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2566 ณ ห้อง The Beegins Co-working Space อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

การจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในแบบจำลองธุรกิจและสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างรวดเร็วเพื่อเสริมจุดแข็งให้แก่ธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดในการวางแผน วิเคราะห์ธุรกิจแบบ Business Model Canvas (BMC) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจเชิงลึกมากยิ่งขึ้น พร้อมนำไปปรับใช้กับธุรกิจสินค้าและบริการเพื่อให้ตอบโจทย์ตลาดมากที่สุด

ภาพ/ข่าว : ณัฐริกา

Scroll to Top