สำนักบริการวิชาการ และคณะพยาบาลศาสตร์ จับมือ เทศบาลเมืองศิลา ฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR ให้กับผู้สูงวัยที่เลี้ยงดูบุตรหลาน

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 สำนักบริการวิชาการ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลเมืองศิลา จัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา ประจำปี 2566 หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทักษะสำหรับปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)”  ณ. ห้องปฏิบัติการพยาบาล ชั้น 5 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวถึง ภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการของสำนักบริการวิชาการ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์  และบทบาทของผู้สูงวัยในครอบครัวไทยนั้นมักจะฝากลูกไว้กับ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือผู้สูงอายุภายในบ้านให้เป็นผู้เลี้ยงดูบุตรหลาน  จากในอดีตทีผ่านมาพบว่า ปัญหาที่เกิดการสูญเสียของเด็กเล็กมักเกิดขึ้นในสภาวะฉับพลัน ซึ่งผู้ใกล้ชิดขาดความรู้ความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือ เช่น สภาวะชักจากอาการ ไข้สูง การอุดกั้นทางเดินหายใจ หรือการประสบอุบัติเหตุฉับพลันนั้น  สำนักบริการวิชาการ และคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองศิลา จึงเล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันการสูญเสียในอนาคต จึงได้จัดการอบรมและ ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทักษะสำหรับปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา ในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ผู้เชี่ยวชาญจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ เรืองสุขสุด , อาจารย์พรภิมล สุขเพีย ,  อาจารย์อรวี ช่างเรือง , อาจารย์พัชร โชติชัยสถิต , อาจารย์ภวรรณตรี พลเยี่ยม,  พยาบาลวิชาชีพธารทิพย์ ประชากูล, และ  พยาบาลอังคณา พร้อมสมบูรณ์ มาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินเด็กในภาวะฉุกเฉิน , การช่วยเหลือเมื่อสำลัก มีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจ การช่วยเหลือเมื่อเด็กมีไข้ และ เสี่ยงต่ออาการชัก เป็นต้น

นอกเหนือจากนั้น คณะวิทยากรได้มอบทุนสนับสนุน จำนวน 9,000.- บาท ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา โดยนายสุรินทร์ หล้าหา รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นตัวแทนในการรับมอบเพื่อนำไปในการจัดกิจกรรมในเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อผู้สูงอายุในลำดับต่อไป

Scroll to Top