มข. ร่วมรัสเซียเปิดพื้นที่เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน ผ่านกิจกรรม Math Festival

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมคณิตศาสตรศึกษา และมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ในนามประเทศไทย ร่วมกับ Moscow Center for Continuous Mathematical Education นำโดย Associate Professor Ivan Vysotskiy และ Association for export of Technological Sovereignty (ASSEST) ประเทศรัสเซีย จัดกิจกรรม Mathematics Festival ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
ณ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผ่านระบบออนไลน์

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดกิจกรรม และ ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติส่งผู้แทน Mr. Vladimir Kim, Second secretary of the Embassy กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม Mathematics Festival ประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับอนาคต รวมถึงพัฒนาค่านิยมหลัก (Core Value) สำหรับครูคณิตศาสตร์ ผ่านกิจกรรม Math Feast Olympiad โดยใช้ชุดปัญหาที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาจากประเทศรัสเซีย ให้นักเรียนได้แก้ปัญหาจำนวน 4 ปัญหา และ กิจกรรมฐานเกมส์ทางคณิตศาสตร์ จำนวน 6 ฐาน

โดยในปีนี้ มีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครู ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ จำนวน 30 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วม On-Site จำนวน 80 คน และเข้าร่วมผ่านระบบ Online จำนวน 70 คน และนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็นผู้เข้าร่วมและเป็นทีมผู้จัดกิจกรรม จำนวน 150 คน

ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศไทย และเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรูปแบบของ Math Festival ที่จัดขึ้น ณ กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซียเป็นประจำมานานกว่า 40 ปี อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับอนาคต และพัฒนาค่านิยมหลัก (Core Value) สำหรับครูคณิตศาสตร์อีกด้วย

Scroll to Top