กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน

กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน

กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน

กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน
กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน

     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 – 11.30 น. กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  พร้อมหัวหน้างานและบุคลากร กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมี ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ อาจารย์อาวุโส สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประธานกรรมการ และ รศ.สุพินดา คูณมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการเข้าตรวจประเมิน ฯ ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร

อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

     การรับการตรวจประเมิน เริ่มต้นโดย อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของการประเมิน ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ OKR ที่รับผิดชอบ การปรับปรุงผลการดำเนินงานที่สำคัญ และผลการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายหลังการเสร็จสิ้นการนำเสนอ คณะกรรมการให้ความสนใจซักถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมให้คำแนะนำในด้านการขับเคลื่อนภารกิจของ กองสื่อสารองค์กรให้บรรลุตามแผนและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ต่อไป หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอผลการดำเนินงาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ได้นำคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เข้าเยี่ยมชมสตูดิโอเคเคยูแชนแนล

นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ อาจารย์อาวุโส สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ อนุกรรมการด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีไอ โฮลดิ้ง จำกัด นายพันธ์ศักดิ์ กุมมาลือ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีพีเอสเทค จำกัด ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.สุพินดา คูณมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2 คณะ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 คณะ หน่วยงานสนับสนุนด้านวิจัยและนวัตกรรม 2 หน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุนพันธกิจหลัก 2 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนบริหารจัดการกลาง 2 หน่วยงาน รวมถึงกองสื่อสารองค์กรด้วย

 

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

ภาพ : ณัฐวุฒิ  จารุวงศ์

Communications Division welcomes the EdPEx Committee for the 2021 auditing, and reports the Division’s operations

https://www.kku.ac.th/15803

 

Scroll to Top