ด่วน ! ผู้ต้องการเปลี่ยนแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯ รีบแจ้งผ่านระบบงานทะเบียนสมาชิก “K Cyber Provident Fund” ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ด้วยตนเอง

ต้องการเปลี่ยนแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯ

ผู้ต้องการเปลี่ยนแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯ รีบแจ้งผ่านระบบงานทะเบียนสมาชิก “K Cyber Provident Fund” ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ด้วยตนเองตามระยะเวลาที่กำหนด โดยให้เข้าโดยตรงที่เว็บไชต์ K-Cyber PVD Member

ต้องการเปลี่ยนแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯ
ต้องการเปลี่ยนแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯ

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองทรัพยากรบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทราบว่า ตามที่คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติเห็นชอบให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เปลี่ยน “แผนการลงทุน” ได้ปีละ 2 ครั้ง หากท่านใดต้องการเปลี่ยนแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แจ้งผ่านระบบงานทะเบียนสมาชิก “K Cyber Provident Fund” ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ด้วยตนเองตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

     ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงแผน ภายในวันที่ 1 – 15 มิถุนายน  มีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม ของปีเดียวกัน

     ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงแผน ภายในวันที่ 1 – 15 ธันวาคม   มีผลในวันที่  1 มกราคม ของปีถัดไป

     โดยให้เข้าโดยตรงที่เว็ปไชต์ K-Cyber PVD Member ตามลำดับขั้นตอนดังนี้

เข้าสู่ระบบ

  1. เข้าที่ URL https://K-pyomember.kasikornasset.com  ปรากฎ รหัสผู้ใช้งาน
  2. กรอก E-mail address ที่มหาวิทยาลัยออกให้ เช่น AAA@kku.ac.th ตรงรหัสผู้ใช้งาน โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน แล้วเลือกเข้าสู่ระบบ Khon Kaen University
  3. ปรากฎหน้าจอ Khon Kaen University One account all apps ให้กรอก Username และ password ที่เข้าใช้ mail ของมหาวิทยาลัย เลือก login แล้วจะเข้าสู่ระบบ K Cyber Provident Fund ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ต้องการเปลี่ยนแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯ
ต้องการเปลี่ยนแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯ
ต้องการเปลี่ยนแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯ
ต้องการเปลี่ยนแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯ

ช่องทางการประสานงาน หรือพบปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลเงินกองทุน ติดต่อที่ Call Center PVD           02-673-7888, 02-673-7882 ,02-673-7887,02-673-8773              E-mail PVD :kapvdcallcenter@kasikornasset.com

สามารถดาวน์โหลด คู่มือดังกล่าว ได้ที่ลิงก์ https://kku.world/nytt2

หรือสแกน QR Code

Scroll to Top