มข.เตรียมพร้อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสร้างการสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดระบบดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๘ – ๒0 ธันวาคม ๒๕๖๕  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสร้างการสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๒๙๖๐/๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดระบบจราจรในวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่น

     

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดระบบดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เพื่อสร้างการสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘
ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๒๙๖๐/๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดระบบจราจรในวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามช่วงเวลาและสถานที่ต่าง ๆ  ดังนี้
     ๑. ปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราวเพื่อจัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พีชมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๘ – ๒0 ธันวาคม ๒๕๖๕ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง โดยมีเส้นทางที่ปิดการจราจรชั่วคราว ดังนี้
         ๑.๑ ปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราว ถนนมอดินแดงขาเข้า จากวงเวียนคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ถึงหน้าอาคาร SC.0๓ คณะวิทยาศาสตร์
        ๑.๒ ผู้ใช้ถนนสามารถหลีกเลี้ยงเส้นทางดังกล่าว โดยมีเส้นทางแนะนำ ประกอบด้วย                                                                          ๑.๒.๑ เส้นทางแยกคณะเภสัชศาสตร์                                                                                                                                            ๑.๒.๒ เส้นทางด้านข้างโรงแรมบายาสิตา
  

วันที่ ๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง
วันที่ ๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง

๒. วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ บัณฑิตรายงานตัว และฝึกข้อม ตามคณะต่าง ๆ มีการกำหนดระบบการจราจรตามปกติ โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

๓. วันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ บัณฑิตฝึกซ้อมใหญ่ และถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
    ๓.๑ บัณฑิตฝึกซ้อมใหญ่ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก กำหนดระบบการจราจร ดังนี้
            ๓.๑.๑ ปิดเส้นทางการจราจร ถนนสีฐาน (สาย ๑) จากซอย ๑ สีฐาน ถึงสี่แยกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระหว่างเวลา ๐๔.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.)
          ๓.๑.๒ กำหนดสถานที่จอดรถ ดังนี้
                      – บริเวณ สีฐาน ซอย ๓ – ๕ จำนวนที่จอดรถ ๓๐๐ คัน
                     -ลานศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวนที่จอดรถ ด๐๐ คัน                                                                                 – บริเวณหมู่บ้านสีฐาน จำนวนที่จอดรถ ๕0 คัน
                     – ลานจอดรถศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก จำนวนที่จอดรถ ๓๖๐ คัน

วันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ บัณฑิตฝึกซ้อมใหญ่ และถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
วันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ บัณฑิตฝึกซ้อมใหญ่ และถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

๓.๒ บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณาจารย์ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กำหนดระบบการจราจร ดังนี้                          ๓.๒.๑ ปิดเส้นทางการจราจร ถนนวิทยวัฒนา จากสามแยกสัญญาณไฟจราจรหน้ากองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ถึงแยกคณะเทคโนโลยี และสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอฟเอ็ม ๑๐๓ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๗.๐๐ น

      ๓.๒.๒ กำหนดการจราจร ถนนมอดินแดง (สาย ๑) จากวงเวียนหอพักนักศึกษาชาย ที่ ๑๖ (วงเวียนหอพัก ๑๖) ถึงวงเวียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดให้เดินรถแบบคู่ขนานและให้กลับรถบริเวณหน้ากองป้องกันและรักษาความปลอดภัย และบริเวณวงเวียนหอพักนักศึกษาชายที่ ๑๖ (วงเวียนหอพัก ๑๖)

     ๓.๒.๓ กำหนดการจราจร ถนนสหศาสตร์ จากวงเวียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถึงวงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์ ให้เดินรถแบบคู่ขนาน ห้ามเสี้ยวขวาทุกทิศทาง บริเวณสี่แยกสัญญาณฟจราจรคณะศึกษาศาสตร์ และสามแยกคณะเภสัชศาสตร์ ให้กลับรถบริเวณวงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์

    ๓.๒.๔ กำหนดสถานที่จอดรถ ดังนี้

               – ลานจอดศูนย์อาหารและบริการ ๑ จำนวนที่จอดรถ ๓๐๐ คัน                                                                                                        – ลานจอดสนามยิงปืน จำนวนที่จอดรถ จำนวนที่จอดรถ ๑๐๐ คัน- ด้านหลังอัฒจันทร์ของก็ฬาสนามกีฬา ๕๐ ปี มข. จำนวนที่จอดรถ ๗๐๐ คัน

               – ลานจอดรถสถานีวิทยุเอฟเอ็ม ๑๐๓ จำนวนที่จอดรถ ๒๐ คัน
               – ลานจอดรถศูนย์อาหารและบริการ ๒ (โรงอาหารชาย) จำนวนที่จอดรถ ๒๐ คัน
           – ลานจอดรถหอพักนักศึกษาชายที ๕ จำนวนที่จอดรถ ๕๐ คัน

๔.วันที่ ๑๙ – ๒๐ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ตั้งแต่เวลา 0๔.0๐ น. – ๑๘.๐๐ น. มีการจัดระบบจราจร ดังนี้

     ๔.๑ ปิดเส้นทางการจราจร ถนนสีฐาน (สาย ๑) จากประตู ๕ สีฐาน ถึงสามแยกอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร

    ๔.๒ ปิดเส้นทางการจราจร ถนนสาย ๔ จากศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตถึงสามแยกหมวดกระต่าย คณะเกษตรศาสตร์

   ๔.๓ ปิดเส้นทางการจราจร ประตู ๑๑ หลังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

  ๔.๔ ห้ามจอดรถทุกชนิดบนเส้นทางพระราชดำเนิน ถนนกัลปพฤกษ์ จากประตู ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ ถึงแยกทางเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) และถนนมะลิวัลย์ ตั้งแต่เขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประตู ๕ สีฐาน ถึงประตูร้านยาคณะเภสัชศาสตร์

  ๔.๕ กำหนดสถานที่จอดรถ ดังนี้
– อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนที่จอดรถ ๗๐๐ คัน มีรถโดยสารสาธารณะ บริการรับ – ส่ง บัณฑิต ไปยัง ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

– ลานจอดศูนย์อาหารและบริการ ๑ จำนวนที่จอดรถ ๓๐๐ คัน
– สนามยิงปืน จำนวนที่จอดรถ จำนวนที่จอดรถ ๑๐๐ คัน
– ด้านหลังอัฒจันทร์ของกีฬาสนามกีฬา ๕. ปี มข. จำนวนที่จอดรถ ๗๐๐ คัน

๔.๖ เส้นทางระบายรถออกนอกพื้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
– ประตู ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ออกไปถนนมิตรภาพ
– ประตู ๒ มอดินแดง ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ออกไปถนนมิตรภาพ
– ประตู ๓ อาคาร ๒๕ ปี ออกไปถนนมิตรภาพ
– ประตู ๖ หมู่บ้านสีฐาน ทางไปหมู่บ้านแก่นพยอม ออกไปถนนมะลิวัลย์
– ประตู ๗ หอพักนักศึกษาชาย ที่ ๑0 ทางไปบ้านโนนม่วง ประตู ๘ ทางไปกังสตาล ออกไปถนนมิตรภาพ
– ประตู ๙ หอพักนักศึกษา ๙ หลัง ทางไปค่ายสีหราชเดโชไชย (ร.๘) ประตู ๑๐ ทางไปวัดป่าอดุลยาราม กังสดาล ออกไปถนนมิตรภาพ

– ประตู ๑๒ หอพักนักศึกษานานาซาติ ทางไปบ้านโนนม่วง ออกไปถนนมิตรภาพ
– ประตู ๑๓ หอพักนักศึกษาชาย ที่ ๒๒ ทางไปบ้านโนนม่วง ออกไปถนนมิตรภาพ
– ประตู ๑๔ ทางไปบ้านโนนม่วง ออกไปถนนมิตรภาพ

          โดยขอความร่วมมือให้ยานพาหนะที่ร่วมงาน จอดรถบริเวณลานจอดรถที่กำหนด ห้ ามมิให้เข้าจอดในลักษณะกีตขวางทางเดินรถ และรุกล้ำเข้าไปในซายป่าหรือสวนสาธารณะ รายละเอียดตามแผนผังกำหนดระบบการจราจรที่แนบท้ายนี้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบการจราจร ตามประกาศนี้ สามารถสอบถามข้อมูล ได้ที่เบอร์โทร ๑ ๔๓๒๐ ๒๑๙๑ หรือสายด่วน ๑๘ ๑๗๐๘ ๕๘๙๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รองศาสตรจารย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 วันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.

Scroll to Top