AUDIT CPR 2022 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

(ระหว่างวันที่ 6-9 ธค 2565 ) ทีม AUDIT CPR ทดสอบกระบวนการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยอายุรศาสตร์หัวใจ  หอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ & หอผู้ปวยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์หัวใจ หอผู้ป่วยพิเศษ 8A และ 9A เพื่อทบทวนขั้นตอน CPR ACLS ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งทุกขั้นตอนมีการจับเวลา เพื่อประเมินปัญหาและอุปสรรค

โดยได้จำลองเหตุการณ์ให้มีผู้ป่วยเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน และให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้น นำทีมเข้าให้การช่วยเหลือตามขั้นตอน เพื่อประเมินปัญหาและอุปสรรคนำไปพัฒนาการช่วยฟื้นคืนชีพ และการทำงานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

 

Scroll to Top