ศึกษาศาสตร์ร่วมเป็น 1 ใน 15 หน่วยงานลงนามความร่วมมือพัฒนากำลังคน Human Resources, Brainpower ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้แนวใหม่ในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็น 1 ใน 15 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือภายใต้ MOU เรื่อง การพัฒนากำลังคน (Human resources, Brainpower) และพัฒนา Smart Lifelong Learning (Upskill, Reskill, New Skill) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ(Smart City) และ Creative Economy ในเชิงพื้นที่ให้ครอบคลุมอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และหน่วยงานพันธมิตร 15 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติ นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี

โดยความร่วมมือมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากำลังคนและพัฒนาเพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาองค์ความรู้ให้กำลังคนให้มีความสามารถตรงตามต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ได้ โดยมีโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรม และยังมีการสร้าง Ecosystem ในการเข้าถึงการเรียนรู้เข้าสู่สายวิชาชีพได้แบบก้าวกระโดดในระยะเวลาอันสั้น โดยปลดล๊อคข้อจำกัดทางด้านเวลา สถานที่ และช่วงวัย และเปิดโอกาศให้เข้าถึงเรียนรู้ได้ทั้งกำลังคนในประเทศไทย และกำลังคนในกลุ่มเทศที่เป็นสมาชิก APEC ปัจจุบัน  APEC มีสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ มีประชากรรวมกันประมาณ 2,500 ล้านคน (ประมาณ ร้อยละ 42 ของประชากรโลก) มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติรวมกันกว่า 18 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2544 และการค้าระหว่างประเทศกว่า ร้อยละ 69 ของไทยเป็นการค้ากับสมาชิกเอเปค ดังนั้นการพัฒนากำลังคนที่ตรงกับอุตวสาหกรรมเป้าหมาย จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิก APEC ได้อีกทาง

ขอบคุณข่าว : สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค.

Scroll to Top