ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมการฝึกทบทวนทักษะการปฏิบัติงานและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จนท.รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายและการฝึกทบทวนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565

 

ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมการฝึกทบทวนทักษะการปฏิบัติงานและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 2565
ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมการฝึกทบทวนทักษะการปฏิบัติงานและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 2565

     เมื่อวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายและการฝึกทบทวนของลูกจ้างมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 ณ อาคารพลศึกษา และสนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายและการฝึกทบทวนของลูกจ้างมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าร่วมการทดสอบ จำนวน 132 คน โดยมี นายเกษม ภูธรรมะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม จากนั้น ผ  กล่าวให้โอวาทและเปิดกิจกรรม การทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายและฝึกทบทวนของลูกจ้างมหาวิทยาลัยในตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมการฝึกทบทวนทักษะการปฏิบัติงานและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 2565
ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมการฝึกทบทวนทักษะการปฏิบัติงานและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 2565

     สำหรับการจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายและการฝึกทบทวนของลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 เริ่มต้นด้วยการรับฟังการบรรยายเรื่อง การดูแลสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม NCD โดย นพ.นนท์ปวิธ โชติชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทุกนาย รวมแถว ณ สนามกีฬา 50 ปี เพื่อรับฟังแนวปฏิบัติ เตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มการฝึกทบทวน และการเข้าทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายฯ โดย  นายมรกต สุบิน  หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กิจกรรมการฝึกทบทวน การฝึกระเบียบบุคคลท่ามือเปล่า การฝึกระเบียบแถว และการฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านการจราจร เพื่อให้เกิดความชำนาญ และความพร้อมทางด้านร่างกายในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดย ทีมครูฝึกจากกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย กิจกรรมสุดท้ายเป็นการให้ความรู้เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดย นายมรกต สุบิน  หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและการจราจร และ ทีมครูฝึกจากกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย

ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมการฝึกทบทวนทักษะการปฏิบัติงานและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 2565
ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมการฝึกทบทวนทักษะการปฏิบัติงานและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 2565

     ทั้งนี้การจัดกิจกรรม มีมาตรการคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตรวจคัดกรอง (วัดอุณภูมิร่างกาย วัดความดัน กับผู้เข้าร่วมการทดสอบทุกคนก่อนเริ่มกิจกรรม จากหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ข้อมูล : กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย

รวบรวม ข่าว : เบญจมาภรณ์ มามุข

Scroll to Top