อาจารย์คณะสหวิทยาการ รับรางวัล Creator Awards ด้านสังคม และร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมกรรม ในงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMES ไทย”

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และผู้พัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ เจ้าของผลงาน ออเทล่า (ORTELRA) ผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิวจากสารสกัดบัวบกออร์แกนิค เข้าร่วมรับรางวัล “Creator Awards ด้านสังคม” จากเวที 7 innovation awards 2022 นวัตกรรมที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็น 1 ใน 20 ผลงานที่เข้ารับรางวัลสาขานวัตกรรมธุรกิจเพื่อสังคม จากกว่า 200 ผลงาน ที่ส่งเข้าประกวด ซึ่ง บริษัท ซีพี ออล์ล จำกัด (มหาขน) ได้มีการลงนามความร่วมมือกันระหว่าง 11 องค์กร ภายใต้ “โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ” ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาจะมีการจัดงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย” และภายในงานดังกล่าวจะมีพิธีประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards” (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์) ณ ห้องภิรัชฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือผลงานวิจัยที่มีอยู่ในองค์กรทั้งภาครัฐแสะภาคเอกชน รวมถึง ผู้ประกอบการ SME และกลุ่ม Start up ของไทย ได้มีช่องทางและตลาดในการทดสอบผลงานในตลาดจริง ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดความสำเร็จของผลงานไปสู่นวัตกรรมที่สูงขึ้นในระดับประเทศได้มากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิวจากสารสกัดบัวบกออร์แกนิค เกิดจากแนวคิดการทำธุรกิจแบบ CSV (Creating Shared Value) โดยทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร มีหน้าที่ผลิตบัวบกแบบเกษตรอินทรีย์และแปรรูปขั้นพื้นฐาน มีทีมนักวิทยาศาสตร์ทางเคมี และเภสัช ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบทำหน้าที่นำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะกลับไปส่งเสริมการปลูกสมุนไพรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยสร้างอาชีพให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยผู้อำนวยการ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ร่วมมอบกระเช้าแบรนด์ ORTELRA ผลงานธุรกิจนวัตกรรมด้านสังคมแด่ ท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหาร

ข่าว : รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล

แหล่งที่มาภาพ : Facebook Page 7Innovation Awards

A lecturer from Faculty of Interdisciplinary Sciences granted a Creator Award in Social Field; the lecturer presents the work in “Thailand Synergy for Thai SMES”

https://www.kku.ac.th/14589

Scroll to Top